کمیته موقت گفتگوهای ملی برای اتحاد إدغام حزب ليبرال دمكرات كردستان در حزب استقلال را تبريك مي گوئیم

کمیته موقت گفتگوهای ملی برای اتحاد
إدغام حزب ليبرال دمكرات كردستان در حزب استقلال را تبريك مي گوئیم


با سرور وشادمانی بسیار ادغام حزب لیبرال دمکرات کردستان(ایران) را در حزب استقلال (سربستی)، که هر دو حزب از اعضاء اتحاد ملل تحت ستم هستند دریافت کردیم.
کمیته احوازی موقت گفتگوهای ملی برای اتحاد، شامل سه سازمان سیاسی عمده آزادیبخش ملت عرب احواز، وتمامی روشنفکران ومبارزان غیر وابسته به احزاب سیاسی که به عضویت ین کمیته پیوستند، این موفقیت بزرگ نیروهای مبارز استقلال طلب کردستان را برای آزادی وطن خود وخصوصا به رفیق مبارز آقای عارف باوه جانی وتمامی رهبران مبارز حزب سربستی وحزب لیبرال دمکرات سابق که در حزب سربستی ادغام شده تبریک گفته وامیدواریم، به زودی شاهد ادغامها واتحادها دیگری در میان این نیروها باشیم تا ملت مبارز کردستان بیشتر وبیشتر در کنار سازمانهای استقلال طلب خود عمل کرده ودر کنار وهمگام با مبارزه ملل تحت ستم غیر فارس دیگر در ایران نیروی موثری را برای آزادی ملل تحت ستم تشکیل دهند.
ملت عرب احواز به نمایندگی سازمانهای سیاسی عضو کمیته موقت گفتگوهای ملی برای اتحاد واعضای اتحاد ملل تحت ستم البته کوشش خود را در زمینه اتحاد وادغام مضاعف کرده وامیدواریم به زودی شاهد اتحاد سازمانهای عضو این کمیته موقت احوازی در یک تشکل بزرگ و وسیع باشیم تا با توان وقدرت مبارزه حق طلبانه برای حق تعیین سرنوشت خود را ادامه داده ودر کنار مبارزان ملل دیگر در ایران، ملت خود را از ستم اشغال خلاص نمائیم.

درود بر مبارزان ومبارزات ملت کرد

درود بر مبارزات ومبارزان ملت عرب احواز

درود بر اتحاد ملل تحت ستم وبر تمامی سازمانهای عضو آن

درود بر مبارزات مشترک تمامی ملل غیر فارس در ایران

کمیته احوازی موقت گفتگوهای ملی برای اتحاد
‏20‏/10‏/2011
جبهه دمکراتیک مردمی ملت عرب احواز
سازمان عربی برای آزادی احواز(میعاد)
جبهه عربی برای آزادی احواز
تمامی روشنفکران عضو کمیته
تمامی مبارزان عضو کمیته، غیر وابسته به احزاب سیاسی

2011-10-26 04:26:56