حزب استقلال کوردستان
مبارزه ما این است که برای یک کردستان مستقل
In Kurdish
In English
In Farsi
In Arabicفعالیت های سابق

مقالات مختلط


اطلاعيه اتحاد ملل تحت ستم - ايران در خصوص جنايات نظام در كردستان

اطلاعيه اتحاد ملل تحت ستم - ايران
در خصوص جنايات نظام در کردستان

صورة   

ملت قهرمان كرد، مبارزان راه آزادي در كردستان، فرزندان مبارز مهاباد ودیگر شهرهای بپاخاسته کردستان شرقی؛ تشکیلات یازده گانه " اتحاد ملل تحت ستم درایران" با احترام وتعظیم به مبارزه قهرمانانه شما می نگرد و ملتهای ما این خیزش شمارا خیزش خود می دانند ومبارزه شما جزء مهمی از مبارزه تمامی ملل تحت ستم از احواز تا کردستان واز آذربایجان تا بلوچستان بشمار می آید.


ملت مبارز کرد ونیروهای جنبش کردستان، همچنانکه برای همه ملتهای ما وسازمانهای سیاسی ومبارزمان روشن است؛ مبارزات ملتهای ما بدون وحدت بتأخیر خواهد افتاد وبا وحدت هم نیاز شدید به همآهنگی مبارزات مشترک خود داریم وهرچند که این خیزشها گاهی سریع وغیر منتظره می آید ولی در کوتاه مدت باید برای همآهنگی مبارزات خود دور هم جمع شده وتصمیمات مشترکی گرفته وباهم مبارزه مردمی ومدنی وسیاسی را باهم همآهنگ نمائیم تا بتوانیم با ماشین سرکوب نظام با قدرت بیشتری وبا همآهنگی عمل نمائیم؛ وبهمین هدف وبرای رسیدن به هنآهنگی لازم اتحاد ما؛ اتحاد ملل تحت ستم در ایران در چند هفته آینده نشستی فوق العاده خواهد داشت تا رهبران تشکیلات ما بتوانند دور یک میز نشسته واوضاع منطقه و ایران ومناطق ملتهای خود را بررسی وبه همآهنگی موثری برسیم.

در نهایت اتحاد ملل تحت ستم جنایات نظام حاکم بر ایران را در کردستان محکوم کرده و از سازمانهای حقوق بشری ملتهای کرد وعرب وآزری وبلوچ وترکمن می خواهیم تا مبارزه خود را باهم همآهنگ وجنایات اشغالگران را در کردستان وهمه مناطق ملل تحت ستم بگوش جهانیان برسانند.

به امید پیروزی وآزادی ملتهای تحت ستم در ایران

اتحاد ملل تحت ستم- ایران

‏2015‏/05‏/10 


نویسنده : اتحاد ملل تحت ستم- ایران
تاریخ: : 2015-05-11 12:04:39
این مقاله : 10231 خوانده شده
 
 
■ حق، مجوز
تصاویر وحشیانه و فیلم ها از جنایات ایران علیه مردم کرد گاهی اوقات شده است در وب سایت ما منتشر شده است، دلیل آن است که جهان را علیه رژیم ایران واکنش نشان می دهند، متاسفانه گاهی اوقات عکس ها و فیلم ها را تحت تاثیر قرار بچه های ما، به این شرط است است برای شما، زمانی که شما کپی این قبیل مواد از وب سایت ما مطمئن شوید است beeing به کودکان زیر سن 18 سال نشان داد نیست.
 
■ اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
 
■ لینک برای ناوبری سریع
لینک برای ناوبری سریع