دوم سپتا مبر ، روز ژنو ساید ملت کرد درشرق کردستان ( ایران )است .بیست و هفتمین سالروز شروع پا کسازی نژادی ملت کرد را که از
قارنا آغاز گشت ، به روز اعتراض علیه رژیم جمهوری اسلامی مبدل کنیم !هموطنان کرد !


نیرو های سیا سی !


سازما نهای اجتما عی و فر هنگی !


رژیم جمهوری اسلا می ایران ، طی بیست و هفت سال حا کمییت نکبتبار خود ، صد ها جنا یت را در حق ملت کرد آفریده . هزاران تن از فرزندان خلقمان را کشتار نموده . سلسله جنا یا تی که آشکار و پنهان توسط رژبم مذهبی حاکم در کردستان ایران صورت گرفنه ، بیحد و حصر است .


فا جعه قارنا و ایضأ کشتار مردم بیدفاع روستا های : ایندر قاش ، سه وزی ، تره گل ، کا نی مام سید ، وسو کند و . . . ، که با سبعییت تمام انجام گرفته ، زنان و کودکان و سا لخورده گا ن را هم شا مل شد و در زمره ژنو سا ید خلق کرد است .ما شما را به اعتراضی متحد و یکپارچه علیه رژیم سفاک جمهوری اسلا می فرا میخوا نیم . این رژیم پشتیبان اصلی تروریسم بین المللی ، رژیم سرکوبگر ملت کرد و همه آزادیخوا هان در ایران است .


2 سپنا مبر ( قارنا ) را به روز درخوا ست دادگاه رسیدکی به جنا یات هیئت حا کمه در تهران مبدل کنیم . در این روز یاد همه جا ن باختگان را گرامی بداریم و چهره کریه رژیم وا پسگراو قرون وسطا یی اسلامی را بتما می جها نیان بیشتر بشنا سا نیم .
وظیفه همه ما است که چه بصورت فردی و چه بصورت گرو ههای اجنما عی و سیا سی و مدنی ، از ادا مه سلاخی خلقمان و امیا ل پلید جنا یتکاران جلو گیری کنیم .
برای گرا میدا شت 2 سپتا مبر ( روز ژنو سا ید خلق کرد ) ، در شرق کردستا ن ( ایران )، در یک اعتراض جمعی ، برای گشودن پرونده جنا یات عدیده رژیم جمهوری اسلا می ، همت گما ریم .


خا طره جا نبا ختگان ژنو سا ید خلقمان را امسال در حا لی گرا می میداریم که هموطنا ن آزاده خودرا برای هر چه با شکو هتر نجلیل از جا نبا خته مها بادی ، « شوا نه سید قادر »، آماده میکنند . سا ل قبل ، زنده یاد شوا نه ، پس از تحمل شکنجه های بسیار ، توسط دژخیمان رژیم فاسد ولا یت فقیه جا ن با خت . سپس بطرزی وحشیا نه ودر حا لیکه جنازه اش به یک جیپ سپاه بسته شده بود ، در خیا با نها کشیده شد که سبب انزجار بیشتر ملت کرد شد. متأ سفا نه اعتراضات خود جوش مردمی سرکوب شد ، 21 تن جان با ختند و هنوز از سر نوشت بسیاری از جوا نان بپا خا سته ، اطلاعی در دست نیست .
در سا لروز 2 سپنا مبر ، جای دارد که از رهبران سیا سی و انقلابی خلقمان ، که تو سط تیمهای اعزامی رژیم اسلامی ترور شده اند ، نجلیل بعمل آوریم .طرا حان و عا ملان ترور ، که رفسنجا نی و احمدی نژاد ، نمونه تیپیک آنها هستند ، بار دیکر به افکار عمومی شنا سا نده شوند .


چا ک ، بمثا به سا زما نی مستقل و بشر دوست ، امسال نیز همچون گذشته ، مصمم است فر یاد برحق ملت کرد در کردستان ایران را بگوش جها نیان بر ساند . و این امر میسر نخوا هد بود مگر آنکه منحدا نه و در صفی وا حد ، با درک از شرا یط ویژه بین المللی ، ضمن جلب حما یت سا زما نهای بشر دوست و نیرو های دمکرات و آزا دیخواه ، رژیم جمهوری اسلا می را که دشمن آزادی و حقوق بشر میبا شد به انزوای بیشتر بکشا نیم .

چاک - ( کو میته شرق کردستان )
ڕێکه‌و 2010-06-01 17:48:07
به‌شی ( ده‌نگوباسه‌کان )