ارسال احوازیها به لبنان به عنوان مزدور!درخبرویژه ای از مرکزاطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی ملت عرب احواز، نظام ارتجاعی حاکم برایران احوازیها رابرای جنگ درلبنان درکنارحزب الله بمبلغ 80 میلیون ریال معادل 7500 دلاردعوت می کند.که این مبلغ بصورت نقد وقبل ازاعزام به جنگ پرداخت میشود وسبب دعوت احوازیها به این جنگ عرب بودن وزبان عربی آنها میباشد تا دخالت ایران درجنگ جاری درلبنان مشهود وچشم گیرنباشد. این درخواست ازاحوازیهایی که درسپاه پاسداران درمنطقه شیراز خدمت میکنند انجام گرفت وآنها را وادار به پیوستن به مزدوران ایرانی کردند. درخبری مربوط به احواز،احوازیهایی که درسپاه پاسداران درپادگانهای محلی(احواز)خدمت میکنند آنها رابه ارسال به لبنان وبلوچستان وکردستان ومقابله با ملت مقاوم بلوچستان وکردستان تهدید کردند،چنانچه ثابت نکنند که درراه اسلام وبه رهبری ولی فقیه حاضربه فداکردن جان خود ومقابله در برابر احوازیهای مسلح وتخریبی (به گفته نظام)مثلآ( تظاهرات) نباشند.اضافه براین خبر که 3 نفرازاحوازیها را به پادگانهای خارج ازاحوازمنتقل کردند که این انتقال با عدم رضایت فرماندهان ازعملکرد نظامی وعدم رضایت این اشخاص درمقابله با احوازیهای مقاوم وانقلابی میباشد. وطبق تحلیل یکی ازتحلیلگران سیاسی احوازی از این خبرکه قصد نظام ازاین عملکرد به 2 هدف میباشد،1- برهم زدن علاقه این اشخاص با اشخاص مقاوم وانقلابی احوازی وجلوه دادن آنها بعنوان مزدوروخائن واستفاده ازآنها درمقابل حمله های دیگرآمریکا وانگلیس ضد نظام. 2- کشتاراحوازیها درمقابل مال واموال ودادن جلوه منفی به احوازیها درجهان عربی ومنطقه بصورت کلی وبرهم زدن ومنفی جلوه دادن مقاومت برحق ومسالمت آمیزآنها به پشتیوانی احزاب وگروههای سیاسی مقاوم وشریف احوازی.
مرکزاطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی ملت عرب احواز


www.alahwaz.com


9-8-2006

ڕێکه‌و 2010-06-01 17:48:57
به‌شی ( ده‌نگوباسه‌کان )