گردهمایی (فوروم) بین المللی زاگروس، با مشارکت بیش از دھا شخصیت مطرح جھانی برگزار شد


اتاق رسانە همپیمانی لیبرال زاگرس

در تاریخ 7.3.2021 با سرپرستی همپیمانی لیبرال زاگرس، اولین فوروم گردهمایی بین المللی زاگرس ، با مشاركت چھرەھای سیاست بین المللی از کشورھای مھم جھان ، آمریکا ، اس

گردهمایی (فوروم) بین المللی زاگروس، با مشارکت بیش از دھا شخصیت مطرح جھانی برگزار شد .  در تاریخ 7.3.2021 با سرپرستی همپیمانی لیبرال زاگرس، اولین فوروم گردهمایی بین المللی زاگرس ، با مشاركت چھرەھای سیاست بین المللی از کشورھای مھم جھان ، آمریکا ، اسرائیل ، بریتانیا و چندین کشور دیگر در حوزە خاورمیانە صورت گرفت .و ملتهای غیرە فارس تحت اشغالگری ایران برگزار شد. روند اجرا و پیش برد برنامەھای این گردهمایی، در ابتدای جلسە با گفتمان آقای عارف باوجانی سرپرست گردهمایی و رھبری اتحاد لیبرال زاگرس و حزب سربستی کوردستان ، شروع بە کار کرد. آقای عارف باوجانی ضمن خوش آمدگویی بە مشارکین جلسە بە چھار زبان انگلیسی ،عربی، کوردی و فارسی، اشارە بە برنامەھا واھداف تشكىل همپیمانی لیبرال زاگرس کردند .در این نشست برنامەھا در دو بخش ، بخش نخست پیام شخصیتھای امادە در جلسە و نمایندە ملتھای مستعمرە و زیر دست خواندە شد . در بخش دوم در حیطە پانل ادامە پیدا کرد . آقای دکتر ئیدی کوھین از اسرائیل . دکتر موردەخای کیدار از اسرائیل .   دکتر اشلی آنسری از حزب جمھوریخواە آمریکا .خانم دکتر ھیوی بوزو دیپلماتکار و محلل بین الملل از آمریکا .   فلیپ یونیون عضو سە دورە پارلمان اتحادیە اروپا و عضو برد بین المللی حزب لیبرال از بریتانیا .   خاخام رابی اسرایل از برد یھودیان آمریکا .   دکتر سامان شالی دیپلمات و محلل سیاست بین الملل از آمریکا . دکتر عمادالدین از عربستان سعودی . محمد احمد مشاوری قانونی، رئیس مجلس فدرال سودان . ھر کدام از شخصیتھای آمادە دیدگاھای خود را در جلسە ابراز داشتند، بسیاری از شرکت کنندگان آمادگی و ھمکاری برای ملتھای مستعمر شدە و زیردست را بیان داشتند، نیز ھر یک از نمایندگان ملتھای مستعمر و زیردست در ایران پیام و سخنان ملت خود را بیان کردند.   مجتبی یعقوبی ، از حزب دمکراتیک کاسپیان ، ملت کاسپیان >توفیق عبدالکریم از حزب لیبرال احوازی ، نمایندە ملت عرب احواز .   عارف باوجانی / حزب سربستی کوردستان ، نمایندە شرق کوردستان .   موھیم سرخوش / حزب همبستگی ملی بلوچستان، نمایندە ملت بلوچستان،   فرامرز بختیار / نمایندە حزب ملتھای بختیاری و قشقایی .   احمد اوبالی / مدیریت گویناز تی ڤی / نمایندە ملت آذربایجان. نمایندگان آمادە در نشست اتحاد لیبرال زاگرس تارخ سیاسی و اقتصادی و جغرافیای ملتان خود ھمچنین اظھار مشکلات خلق شدە از سوی دولت استعمار ایران بر سر زندگی و حیات اقتصادی و امنیتی مردمان خود بیان داشتند .   در بخش دوم نشست اتحاد لیبرال زاگرس .   سوالات مطرح شدە از دول قدرتمند جھان ، بصورت پانل از طرف ھرکدام از محللین سیاسی دکتر ئیدی کوھین از اسرائیل ، دکتر اشلی آنسری از حزب جمھوریخواە آمریکا ، دکتر ھیوی بوزو محلل سیاسی از آمریکا ، فیلیپ یونیون از بریتانیا ، با اشارە بە سیاست کشورھایشان در خصوص خاورمیانە و ایران ھمچنین پاسخ سوالات مشارکت کنندگان پیشرفت .بە غیر از اسامی کە در فوق ذکر شدند ، دەھا شخصیت از ملتھای زیر دست و کشورھای عربی و کشورھای مختلف بە صورت مھمان و شنوندە حاضر در این گردھمایی شرکت داشتند .   ھمراھی آقایان شھرام شادپور و عباس تمیمی ھمکار اساسی سرپرستی در این گردھمایی بودند .   در پایان این گردھمایی سخنان آقای عارف باوجانی سرپرستی گردھمایی بین المللی زاگرس ، با ابراز تقدیر و تشکر از شرکت نمایندگان کشورھا بە دور دوم برگزاری این گردھمایی اشارە کردند ، کە اگر مشکلات آمد و شد بین کشورھا بعلت بیماری کوید 19 خاتمە یابد در یکی از کشورھای مھم جھان بە شیوی حضوری این گردھمایی را برگزار خواھیم کرد .نمایندگان 7 کشور جھان و تمامی شرکت کنند ملل زیردست ، گردھمایی و این نشست را لازم و موفقیت امیز ارزیابی کردند ، و تشکر خود را آقای عارف باوجانی و ھمکاران سرپرستی گردھمایی ابراز داشتند .   گردھمایی بە مدت 3.5 ساعت و نیم با موفویت کامل بە کار خود پایان داد .   در روزھای پیش رو فایلھای برنامەھا را در پیچ رسمی اتحاد لیبرال زاگرس نشر خواھیم کرد .   اتاق رسانە همپیمانی لیبرال زاگرس   8.3.2021
photo
2021-03-28 10:30:20

1 ساڵ و 3 مانگ و 8 کاتژمێر و 53 خوله‌ک ، پێش بڵاوکراه‌وه‌ته‌وه‌

با ما تماس بگیرید


 Emal: 

[email protected]

 

 Email:  
[email protected]

 

Telephone: 
004796693313

پیوندها


1- Serbesti newspaper

2- Our political program

3- Logotype

4- Contact us

صفحات


  1.  Contact
  2.  Logotype
  3. Serbesti newspaper
  4.  Our party offices
  5. Political program
  6. Our aims
  7.  Bawacani

حزب سربستی کوردستان ©