مبارزه ملل در راه رهائی (2) مبارزه ملل تحت ستم ملی و فاکتهای پیروزیمبارزه ملل در راه رهائی (2)


مبارزه ملل تحت ستم ملی و فاکتهای پیروزی


اگر تا ديروز بعضيها هنوز در ترديد بودند كه ملتهاى تحت ستم در ايران قادر باشند روزى به آزادى برسند امروزدیگر اين ترديد درميان مبارزان ملل خصوصا وآحاد وافراد ملل تحت ستم عموما جائى از إعراب ندارد.


پس از سركوب هاى خونين محمرة( خرمشهر) وعبادان در أحواز و سركوب ملت كرد در كردستان وتركمنها در سرزمين خويش در ماههاى اوليه پس از پیروزی انقلاب ملتها بر نظام شاهنشاهى در سال 1979، وپس از تهجير صدها هزار عرب وكرد از مناطق خويش به بهانه جنگ وعدم تمكن آنها به بازگشت بعلت ابقاء صدها هزار مين ومود منفجرة در مناطق مسكونى آنها كه منجر به تخليه اكثر روستاهاى بسيتين( بستان) ومحمرة(خرمشهر) وموسيان والفكه(فكه) وبعضى از مناطق استان عيلام وكردستان عموما ، وپس از تشديد سياست شاهنشاهى فارسينه كردن ملل توسط نظام فعلى كه تا ممنوعيت حتى انتخاب اسم محلى براى فرزندان تازه متولد شده ملل غير فارس رسيده است، وپس از مصادرة صدها هزار هكتار اراضي مزروعى كشاورزان عرب احوازى براى پروژه هاى استعمارى نيشكرو مزارع دیگر وبرملا شدن سياست پاکسازی نژادی وعرقي نظام كه تاكنون منجر به مهاجرت بيش از ششصد هزار نفر عرب از احواز وهشتصد وپنجاه هزار نفر غير عرب به احواز برابر آمارهاى رسمى سازمان بودجه وبرنامه دولت، وپس از سركوبهاى خونين وبمبارانهاى مناطق مسكونى در كردستان وبلوچستان با بمب افكنها وسركوب اپریل 2005 انتفاضة مسالمت آميز ملت عرب احواز كه بيش از دويست وسى جوان بیگناه درسنين بين 15 و35 سال در هفته اول تظاهرات شهيد داده است، وپس از سركوب تظاهرات ملت كرد در مهاباد وسنندج ودیگر مناطق كردستان واهانت وسركوب اعتراض ملت ترك آذربايجان در آخرين كشتار نظام در اين سال(2006) كه طى تظاهرات صدها هزار نفرى در خيابانها ريخته تا به سياست شوونيستي نظام ( نه ) بزرگ بگویند ودر اين راه دهها جوان ترك توسط نيروهاى سرکوبگرشهيد شدند و پس از نشر هدفمند اعتياد وتوزيع منظم مواد مخدر بين جوانان ملل تحت ستم بقصد تضعيف وقتل اراده مبارزاتى آنها كه منجر باعتياد ميليونها جوان از ميان فرزندان ملل شده است و پس از غارت ثروت ملتها توسط حكام ورهبران رژیم حاكم كه شامل دهها هزار غارتگر ميشود واتلاف بقية ثروت براى ساخت سلاحهاى سركوب ومخرب وتوسعه طلبيهاى نظام، وپس از فقدان ضرورى ترين امكانات بهداشتى، كه احاد ملل تحت ستم را حتى براى تزريق يك آمپول مجبور به پراخت هفت هزار ريال در بيمارستانها وباعث توقیف نوزادان در بيماستانها در صورت عدم پرداخت شش مليون ريال به كيسه دولت فاشيست براى وضع حمل زنان فقيرترين اقشار ملل، و پس از محروميتهاى تعليمى در مناطق ملل كه عمدةا فرصت تعليم فقط در دانشگاه بى سواد پرور آزاد را دارند، وپس از اشاعة سياست بسيج پروری واجبار فرزندان بيكار و نيازمند ملتها به قتل همشهريان وفرزندان ملل تحت ستم دیگر،وبالنهايه پس از اجراى سياستهاى مختلف سركوب وغارت وفساد ادارى در اثر سنتراليسم دولتي واعزام مسؤولين غير لايق وفاسد از اعوان وفرزندان جنايتكاران رژیم و اجبار جوانان وفرزندان ملل بخروج از ايران بعلت نبود منبع رزق وكار وسركوب وسياست قرون وسطائى ومتخلف عليه جوانان، همه اين جرائم كه تماما قابل طرح وتعقيب در محاكم بين المللي هستند، فرزندان ملتها را به اتخاذ تصميم قاطع ونهائى خود براى همكارى وهم پیمانی مبارزاتى تشویق تشجيع تا يك باره وبراى هميشه امپراطوری خون آشام شوونيسم فارس را به زباله دانى تاريخ بيندازند.فرزندان ملل تحت ستم اينك وپس از سالها مبارزه، سالها سرکوب توسط نيروهاى شوونيستى، وعدم امكان وصول به هرگونه تفاهم با شوونیستها در سلطه وخارج از آن، عزم خود را جزم كرده وخود را براى مبارزه نهائى با ستم استعمارگران وبیرون کردن أنها از سرزمینهای أباء واجدادى وبناى حاكميت ملى خود وتأمين آينده فرزندان خويش در سايه امن وآرامش وباز گرداندن عزت وكرامت وهويت انسانى وملى خويش وپس از تماسهای مکرر واجتماعات متعدد وکنفرانسهایی در سطوح بالاى رهبرى سازمانهاى سياسى خود، تصميم گرفته اند که مشتركا ودوش بدوش همرزم وهم پیمان مبارزه را به پیش برده، حقوق ملى وانسانى خويش را باز ستانده، ثروتهاى ملى غارت شده خود را بجاى جيب چباولگران استعمارگر براى ساخت آينده فرزندان خود بازگرانند.
ملتهاى تحت ستم اكنون وپس از تجربه طولانی مبارزه منفرد وجدا از هم، به منافع مشترك خود ووحدت مبارزاتى براى إعاده آن پی برده وسازمانهاى سياسى اين ملتها با توجه به آمادگی ملتها ومشارکت مستقیم أنها در این مرحله از مبارزه خصوصا با حضور وسیع خود در دو ساله أخیر، به موفقيت مبارزات مشترك ملتهايشان ايمان آورده وآنرا تنها راه رسيدن به أزادى انسانى واعادة حقوق مهدور ملت خويش وپایان فقر وفاقه وبدبختى ملتها دانسته وبصورت فعال در اين مبارزه موحد ونهائي مشاركت مى نمايند. امروزه رسيدن به درجه بالايى از ايمان به پیروزی، از نظر اكثريت نزديك به پنجاه مليون ملل غير فارس، به واقعيتي عيني تبديل شده وخيزش اخير ملتها، شرائظ داخلي، منطقه اى وجهانى استثنایی این واقعیت را تقويت مى نمايد.
آنچه مسلم است، جرائم مرتكبة توسط امپراطوریهای متعاقب شوونيستها كه تمامى پلهای ارتباط وهمكارى بين خود وملل تحت ستم را منهدم وحتى باريكه هاى مالرو را تخريب ومسدود كرده است، اراده ملتها را براى مبارزه تا پیروزی نهائى وخلاصي ابدى راسختر كرده ونتيجه گیری سياسى ما در اين مقال را كه ممكن است بنظر بعضى ها مستعجل وبسيار خوشبينانه به نظر برسد، حركت همآهنگ سياسى اخير ملتها وتجمعهاى مبارزاتى وهمكارى آنها، ديكتاتورى سياه غير قابل علاج متعاقب، سركوب نژادپرستانه وشوونيستي مستمر،وضعيت اقتصادى واجتماعى اقشار محروم جامعة ومحروميتهاى سياسي و فرهنگی و موقعيت بين المللى نظام حاكم تقويت مى نمايد وايمان به پیروزی در این مبارزه را چند برابر كرده است.


إيمان ما به موفقيت وپیروزی در مبارزه مشترک وهمآهنگ شروع شده توسط سازمانها واحزاب سیاسی ملل تحت ستم ملی را علاوه بر فاکتهای فوق نقاط تحول مهم زیر مضاعف کرده است:


1- به واقعيت تبديل شدن ضرورت حل مسألة ملل در ايران
اين واقعيت به دلايلى كه قبلا در فوق اشاره شده،از طرف ملل تحت ستم از جهتي و توسط تمامى نيروى اپوزیسیون ايرانى از طرف دیگر علاوه بر جناحهايي از نظام حاكم پذیرفته شده است. در ايران ودر خارج از آن، در ميان ملتها، سازمانهاى سياسى آنها، سازمانهاى سياسى سراسرى،ازجملة جناحهاى مختلف شؤونيستهاى سلطنت طلب، ملى گرایان فارس مثل جبهه ملي وغيره وحتى بعضى از جناحهاى مشارك در نظام حاكم موضوع اهميت حل مشكل ملتها در ايران بقوت مطرح وبعنوان مهمترين معضل آينده ايران مطرح شده است.


2- مردمى شدن حركت سياسى ملل،
در اين رابطه مى توان به تظاهرات وسيع اخير مردمى در مناطق مختلف ملل اشارة كرد كه أوج آن أنتفاضه آپریل 2005 در احواز بود ودر 2006 در آذربايجان جنوبي ودرميان اين دو تظاهرات چند روزه، حركتها وتظاهرات مردمى ملت كرد در مهاباد وسنندج ودر گیریهای مسلحانه ملت بلوچ با نيروهاى سركوبگر نظام كه با موفقيت همراه بود مى توان اشاره كرد.


3- اتحادهاى مبارزاتى سازمانهاى ملل تحت ستم در داخل ودر صحنه بين المللي عليه نظام.
در اين رابطه مى توان به حركت سياسى متشكل در داخل ايران اشاره كرد كه ملتها دست به آن زده وهمكاريهاى نزديكى را چه در داخل نظام وخصوصا در بإصطلاح پارلمان آن دارند وچه در مراكز فرهنگی مختلفي كه علاوه بر مناطق ملل در تهران نيز تأسيس شده است. مهمتر از آن اتحاد عمل مبارزاتى در مناطق مختلف وهمكارى نزديك نيروهاى سياسى ومبارز پنج ملت اصلي تحت ستم در داخل جغرافياى ايران بعلاوة همكاريهاى سازمانهاى سياسى ومبارزاتى ملل تحت ستم در صحنه بين المللي كه به دو اتحادية مهم انجاميد: "جبهه ملل تحت ستم ملى براى تعيين سرنوشت" و"کنگره ملل ايران فدرال" كه هردو مجموعة به حق تعيين سرنوشت ملل ايمان داشته وتعداد نفوس آنها به 65% مجموعه 70 مليونى ايران مى رسد. در سطح بين المللي نيز"جبهه ملل تحت ستم" ومجموعة" كنكرة ايران فدرال" هردو در ارتباط با كشورهاى مؤثر در صحنه جهانى مثل اتحادية اروپا، امريكا، سازمان ملل متحد وغيره در تماس وسعى دارند تا پشتیبانی جهانى را از حركت سياسي خود جلب نمايند ودر اين راه موفقيتهايئ هم كسب شده است.


4- پشتیبانی جهانى از مبارزات ملل ومبارزات حقوق بشرى در ايران،
الف- از جهتى ملتها وسازمانها واحزاب سياسى آنها تاكنون موفق شده اند كه پشتیبانی بسيارى از پارلمانها ورهبران كشورهاى اروپایی وكانادا وامريكا وبعضي از رهبران منطقه را در كنار خود داشته باشند ودر اين رابطة سازمانهاى ملتها وتجمعات آنها موفق شدند چند كنفرانس در پارلمانهای سوئد، دانمارك، بروكسل اروپا، برلين آلمان، كانادا وغيره ترتيب دهند.
ب- وسائل ارتباط جمعى بسيارى ودر سطوح مختلف ايرانى اپوزیسیون، وسائل ارتباط جمعى عربى، تركى، آذربايجانى وكردى در خارج از ايران، وعلاوة برآن راديو وفرستنده هاى تلويزنى جهانى شناخته شده مثل الجزيرة، العربية، المستقلة، سى ان ان، بى بى سى، الحرة، راديو امريكا، واشینگتن پست، نيويورك تايمز ودهها فرستنده فرستنده پخش رادیویی وتلویزیونی دیگر مسائل ومشكلات ملل را در ايران مطرح وبعضى هم از مبارزات ملتها پشتیبانی نمودند.
ج- سازمانهاى حقوق بشر جهانى مثل سازمان حقوق بشر ملل متحد، سازمان عفو بين الملل، سازمان ديده بان حقوق بشر، دهها سازمان حقوق بشر معروف جهانى ومنطقه اى وخصوصا عربى وتركى در منطقه ودر جهان از مبارزات ملل پشتیبانی و از مبارزان ملتها حمایت نمودند.
د- سازمان پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR ، و UNPO يا سازمان ملل تحت سلطه، وسازمانهاى زنان، و زمين ومسكن تابع سازمان ملل متحد همه از حقوق ملتها در ايران دفاع و بعضى توانسنتند در مناطق ملل حاضر از آنها به خارج وخصوصا به سازمان ملل گزارش ارائه دهند.


5- توانائى ملل در فلج كردن قدرات سركوب ونيروهاى سرکوبگر
اهميت اقتصادى حركت ملل بر نظام حاكم خصوصا توسط احوازيها بخاطر وجود مراكز پالایش، پخش، وصادرات نفت، وبنادر مهم صادرات نفت در خليج وبنادر واردات وصادرات كالا در بنادر معشور(ماهشهر) و خورموسى(بندر إمام خميني) وحتى در عبادان ومحمره وبعضى بنادر بر خليج عربى ولو اينكه تا حدود زيادى اين بنادر به بنادر محلى تبديل شده اند وبيشتر تجارت دو طرف خليج را تأمين مى كنند. اضافه براين مراكز مهم اقتصادى، وجاده هاى اتومبيل رو وراه آهن كه عمده كالاها را از اين مناطق به داخل ايران منتقل مى نمايند نبايد از نظر دور داشت.
همچنین اهميت آذربايجانيها بر اقتصاد ايران را كه عمدة ثروت وسرماية خصوصى در داخل ايران را در دست دارند وتأثير آنها بر بازار تهران كه مهمترين بازار داخلى است براى همه عيان است واين علاوه بر مشاركت وسيع آنها در سلطه وتعداد بالاى نفوس آنها در تهران پایتخت که به 50% جمعیت 14 ملیونی می رسد.
وجود ملت بلوچ بر سواحل درياى عرب ( درياى عمان) نيز نبايد از نظر دور داشت خصوصا بر بندر استراتژیک ومهم چاه بهار وراهها وجاده هاى آن كه كالاهاى وارداتى را به تمام مناطق ايران منتقل مى كنند وهمچنین بر بندر عباس كه مهمترين بندر واردات وصادرات ايران است.
البته ذكر اهميت 3 ملت از ملل تحت ستم بر اقتصاد ايران بصورت عام بمعنى اهميت پایین تأثير ملل دیگر نيست، خاصة اينكه در شمال ايران ودرمنطقه تركمن بنادر صادرات و واردات دیگری وجود دارند باضافه منافذ مرزى كردستان وآذربايجان وأهميت آنها براى اقتصاد ايران با توجه به توسعه تجارت سلطه حاكم وتردد وزيارت با عراق، تركية وسورية اهميت بسزائى دارند. مجموعا مى توان گفت كه در صورت حركت همآهنگ ملل تحت ستم عليه نظام، سلطة فاشيستى بصورت جدى فلج خواهد شد وقادر نخواهد بود كه برتمام اين مشكلات مسلط ونيازهاى داخلى سلطه اش ونيروهاى سركوبگرش را تأمين نمايد. والبته نقاط مهم دیگری از توان مبارزاتى ملل وجود دارد كه بخاطر اهميت كمتر آن در اينجا ذكر نشده ودر أينده در نوشته هاى جامعترى ذكر خواهد شد.‏10‏.10‏.2006


محمود احمد احوازي
ڕێکه‌و 2010-06-01 17:55:37
به‌شی ( مقالات )