دیدار حزب دمكرات امریكا با حزب سربستیی كردستان.دیدار حزب دمكرات امریكا با حزب سربستیی كردستان.


درادامه‌ كارهای دیپلماتیك حزب سربستیی كردستان وبه‌ منظور به‌ جهانیی كردن مسئله‌ كرد به‌كلی وخصوصا شرق كردستان،همچنین به‌ منظور عرض كردن تبریك به‌ اقای باراك اوباما بخاطر پیروزی ایشان در انتخابات ریاست جمهوری امریكا، روز ٢٧/٨/٢٧٠٨ كوردی مصادف با ١٧/١١/٢٠٠٨ میلادی ،حزب استقلال طلب كردستان با نمایندگان حزب دمكرات امریكا شمال اروپا،در شهر اوسلو پایتخت كشور نروژ،گردهم امدند.
نمایندگان حزب سربستیی كردستان عبارت بودند از اقایان عارف باوجانی دبیر كل حزب و قادراحمدزاده‌(رێبوار) مسئول كمیته‌نروژحزب، نماینده‌ حزب دمكرات امریكا در سكاندینافیا عبارت بود از اقای توهرماس.
اقای توهرماس بعدازاستقبال وخوش امد گویی به‌ هیئت سربستیی كردستان،از اینكه‌ قراربودخانم باربارا مسئول حزبشان درسكاندینافیا از هیئت حزب سربستیی كردستان استقبال نماید اما بخاطرپیشامدی پیش بینی نشده‌ وناگهانی،موفق به‌شركت دراین دیدارنشد، معذرت خواهی ایشان را به‌ اقای عارف باوه‌جانی دبیر كل حزب سربستیی كردستان،رساندند.
درابتدای دیدار،اقای عارف باوه‌جانی به‌منظور تبریك گفتن به‌اقای باراك اوباما، دسته‌گل حزب سربستیی كردستان را تقدیم اقای توهرماس نماینده‌ی حزب دمكرات امریكا در سكاندینافیا،كردند.
بعدا نسخه‌ای از نامه‌ای كه‌ حزب سربستیی كردستان برای تبریك عرض كردن خدمت باراك اوباما فرستاده‌ بودند،تقدیم اقای توهرماس گردید.بعد ازقرائت نامه‌،اقای توهرماس نامه‌ مذكور را نامه‌ی مهم وپرازمحتوا دانست وگفتند بعد از اینكه‌ اقای اوباما به‌رسمی پست ریاست جمهوری امریكا را در دست گرفتند،حتما جواب این نامه‌ را رسما خواهند داد.
درادامه‌ دیداروگفتگو، دبیركل حزب سربستیی كردستان وضعیت واموركردستان به‌كلی وشرق كردستان بخصوص، اینده‌ ایران وملتهای تحت ستم این كشوررا،مورد بحث وتحلیل وگفتگو قرار دادند. اقای توهرماس چندین سوال سیاسی را دررابطه‌با حزب سربستیی كردستان،شرق كردستان وایران، خدمت اقایان عارف باوه‌جانی وقادراحمدزاده‌(ڕێبوار)،ارائه‌كرد كه‌ با سندومدرك جواب یكی یكی از سوالاتشان را دریافت نمودند.
بعدا اقای توهرماس خوشحالی خودرا در رابطه‌ با اشنایی وایجاد دوستی وهمكاری مابین حزب دمكرات امریكا و حزب سربستیی كردستان اظهارداشتند وقول دادند كه‌ تمام سعی خودرابرای گسترش این دوستی وهمكاری به‌كار می گیرند و امیدخواست كه‌ این دیداروگفتگوها ادامه‌ داشته‌ باشند و به‌ واشنگتون پایتخت ایالات متحده‌ امریكا برسندوامیدخواست كه‌ اقای اوباما درپشتیبانی ازملت كرد نقش چشمگیری داشته‌ باشند.درادامه‌صحبتهایشان اقای توهرماس به‌خرابكاریهای حكومت ایران اشاره‌كردندورژیم تهران را رژیمی ضدازادی وخطرناك برای امنیت جامعه‌جهانی دانست وبه‌برخی ازاظهارات احمدی نژاد دررابطه‌ بانابودی ملت ودولت اسرائیل اشاره‌كرد‌ند وگفتند بادرنظر گرفتن اظهارات وسیاستهای خارجی رژیم ایران،می توان به‌ خطرناك وضدانسانی بودن این رژیم پی بردوبه‌این نتیجه‌ رسید،رژیمی كه‌ سیاست وعملكردش با دنیای خارج اینقد خطرناك ووحشیانه‌ باشد،حتما رفتاروعكسل العملش با دیگراندیشان وناراضیهای داخلی خطرناكترووحشیانه‌تراز ان است كه‌
تصوركرد. بعداز یك ساعت ونیم این دیداروگردهمایی درفضایی پراز خوشی وامیدواری به‌ پایان رسید.
همچنین دیدار اینده‌ طرفین به‌ سال ٢٠٠٩ میلادی موكول گردید.
مركزاطلاع رسانی حزب سربستیی كردستان
٢٧/٨/٢٧٠٨ كوردی مصادف با ١٧/١١/٢٠٠٨ میلادی
[email protected] .www.psk2006.org

ڕێکه‌و 2010-06-01 18:04:33
به‌شی ( ده‌نگوباسه‌کان )