جبهه دمکراتیک مردمی ملت عرب احوازپیام به ملل تحت ستم غیر فارس
دوستان مبارز، رهبران سازمانهای سیاسی ملل تحت ستم در ایران، کادرها وهواداران سازمانها، فرزندان قهرمان ملتهای غیر فارس، رزمندگان کرد، ترک آذری، بلوچ، ترکمن وهمه مبارزان راه آزادی در تمامی مناطق اشغالی ملتها، در این مرحله حساس وتاریخی مبارزه ملل که به نقطه نزدیکی وبلوغ مطالبات خود رسیده است، ملت مبارز وحق طلب أحواز تصمیم گرفته است تا مبارزه مردمی خود را در سالروز سرکوب وقتل عام سال 2005 در روز 15 آپریل و در هشتاد وهشتمین سالروز اشغال احواز در روز 20 آپریل، در تمامی شهرها وقصبات احواز همصدا بصورت مسالمت آمیزبه خیابانها ریخته وبا صدای بلند شعار مرگ بر اشغالگر را سردهند.
همرزمان ملل تحت ستم، ملت عرب همچنانکه در هر مناسبتی اعلام کرده است، مبارزه خود را جزئی از مبارزه ملل تحت ستم غیر فارس دانسته وهمرزمی و مبارزات مشترک ملل غیر فارس را ضامن موفقیت هر جنبشی در هر گوشه ای از مناطق ملل غیر فارس می داند وملت ما وسازمانهای سیاسی آن وخصوصا جبهه دمکراتیک مردمی ملت عرب احواز با آگاهی به این واقعیت ونیاز، همیشه برای تقویت همکاریها بین سازمانهای سیاسی ملتها تحت ستم وهمکاری ملل غیر فارس باهم کوشا بوده ودر این مناسبت بخصوص هم که ملت مبارز ما خود را برای خروج به خیابانها آماده می کند همگامی سازمانهای سیاسی ملتهای تحت ستم را در کنار خود وخروج مردمی مناطق اشغالی ملتها را برای موفقیت مبارزه تمامی ملل ما ضروری دیده و از تمامی سازمانهای همرزم کرد وبلوچ وترک آذری وترکمن انتظار همکاری دارد.

رفقا، مبارزان راه آزادی، در این مرحله تاریخی که ملت عرب در تمامی منطقه به خروش آمده ودیکتاتورها را یکی پس از دیگری از اریکه حاکمیت مطلق بزیر می کشند ودر زمانیکه تمامی سازمانهای سیاسی وانسانی جهانی از جنایات حاکمیتهای دیکتاتوری در منطقه آگاه شده ورهبران جهان با ملتهای منطقه احساس همدردی می نمایند، ودر حالیکه ملتهای ما علاوه بر تأثیر ظلم وستم ملی وسرکوب وقتل وکشتارهای دسته جمعی از انقلاب بزرگ منطقه متأثر گشته و بیش از هروقت دیگری آماده قیام مردمی برای آزادی خود شده اند، در این شرایط حساس جبهه دمکراتیک مردمی ملت عرب احواز ورفیق محمود أحمد احوازی از تمامی سازمانهای سیاسی ملل غیر فارس واز تمامی آحاد ملل تحت ستم دعوت می کنند تا در کنار ملت عرب ما در احواز در تاریخ 15 آپریل یا در روزهای نزدیک به آن دعوت به تظاهرات کنند، باشد تا وحدت فعلی ملتهایمان را در داخل خاکهای اسیر واشغال شده مشاهده وعرش توخالی دیکتاتورهای اشغالگر حاکمان تهران را به لرزه در آوریم وبا دعوت ومشارکت در این تظاهرات نیروهای دشمن اشغالگر را از تجمع در یک منطقه اشغالی دور وبه مناطق مختلف بکشانیم، خصوصا اینکه در این حالت نظام مجبور می گردد تا بجای نقل نیرو از مناطقی دیگر برای سرکوب، از نیروهای محلی خود برای برخورد با تظاهرات استفاده کند که عمدتا فرزندان آن مت خواهند بود، ودر این حالت فرزندان هر ملتی بدون شک اهداف نظام را آنطور که می خواهد اجرا نخواهند کرد ودر سرکوب ملت خود حتی اگر شرکت کنند مردد خواهند بود.

جبهه انتظار دارد از تمامی شرکاء غیر فارس وخصوصا سازمانهای سیاسی ملت قهرمان کرد، ملت مبارز ترک آذری، قهرمانان ملتهای بلوچ وترکمن وهمه ملل اسیر در این امپراطوری پوسیده، در کنار ملت مبارزمان ایستاده وبا دعوت به تظاهرات ویا هر نوع حرکت سیاسیی مناسبی که خود تشخیص می دهند ملت تحت ستم ما را یاری، تا بتوانیم در آینده وبا استفاده از توانائیهای مختلف ملتهایمان در کنارهم ودست در دست همدیگر ملتهایمان را به آزادی نهائی نزدیک کنیم. همچنین از تمامی تجمعهای ملی ملل در خواست داریم تا هر گونه اطلاعیه دعوت به تظاهرات، یا اطلاعیه پشتیبانی از تظاهرات ملتمان در 15 آپریل صادر نمودند، نسخه ای از آن را به ایمیل جبهه ارسال تا منتشروتکثیرشود.
جبهه دمکراتیک مردمی ملت عرب احواز
ڕێکه‌و 2011-03-13 06:36:05
به‌شی ( وتار‌ )