جنوب سودان هم مستقل شد، ملتهاي تحت اشغال ايران كي؟ محمود احمد أحوازي جنوب سودان هم مستقل شد، ملتهاي تحت اشغال ايران كي؟
محمود احمد أحوازي

امروز جمهوري جنوب سودان بعنوان كشوري مستقل پرچم خود را برأفراشته کرد وبعنوان پنجاه وچهارمین کشور عضو اتحاد کشورهای افریقایی، عضویتش پذیرفته گردید. جبهه مردمی جنوب سودان برهبری سرهنگ گارانگ در سال 2005 با حکومت مرکزی سودان به توافق رسید تا دولت مرکزی تمام نیروهای نظامی ومدنی خود را از جنوب سودان فراخوانده وجنوب سودان یک مرحله حکم محلی بمدت 6 سال را آغاز نماید که در انتهای آن ملت جنوب سودان در یک رفرواندوم آزاد زیر نظر سازمانهای بین المللی رای خود را در مورد استقلال یا ماندن در زیر چتر سودان بدهند. این انتخابات 2 ماه پیش صورت گرفت وملت جنوب سودان با اکثریت قاطع استقلال جنوب سودان را انتخاب نمودند، وامروزه هم این استقلال درحضور رهبران بسیاری از کشورها یا نمایندگان آنها ونیز باحضور البشیر رئیس جمهور سودان وبانکی مون دبیر کل ملل متحد اعلام گردید.
قبل از جنوب سودان، ملت آلبان "کوسوو" در یوگسلاوی سابق هم پس از یک مرحله معینی، در یک رفراندوم رأی باسقتلال کوسسو دادند وامروزه کشور صربیا وکوسوو بعنوان دو کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا کاندیدا گردیدند، که شرط قبول صربیا به اتحادیه اروپا قبلا توسط اتحاد با قبول استقلال کوسوو از طرف صربیا اعلام گردیده. البته کشورهای دیگری مستقل از یوگسلاوی سابق امروزه جزئی از اتحادیه هستند.
با این موفقیتی که امروزه ملت جنوب سودان به آن رسید وآن حقوقی که دیروز ملت کوسوو به آن دست یافت، مبارزات ملتهای غیر فارسی که در ایران برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت خود مبارزه می کنند ونسبتشان در ایران به 72% مجموع نفوس کشوری که امروزه بنام ایران شناخته می شود می رسد وارد مرحله تازه ای شده که ملتهای ما با خوشحالی به این تحولات وبه آینده آزادی خود می نگرند وبرای رسیدن بعین حقوق، مبارزه خود حتما با شدت بیشتری درآینده دنبال خواهند کرد.
ما ملت عرب احواز که سرزمین اجدادی ما در 25 آپریل 1925 اشغال ودولت ملی ما توسط اشغالگران ونژادپرستان از صحنه محو گردید، از آغاز اشغال تا امروز بدون توقف مبارزه اعاده حقوق خود را بدون توقف ادامه دادیم، ولی امروزه ما با توجه به تحولاتی که در خود احواز حاصل شده وبا تغییراتی که در اهداف سازمانهای سیاسی ملتهای تحت ستم در ایران ظاهر شده وبا تحولات منطقه وجهان واستقلال ملی بسیاری از ملتهای دیگر در منطقه که امروز جنوب سودان آخرین آنهاست، ما خود را خود را بسیار نزدیک به هدف خود می بینیم خصوصا اینکه همزمان با توسع مبارزه ملت ما، دشمن اشغالگر را می بینیم که بیتشر توسط ملتهای تحت ستم محاصره شده ودر منطقه وجهان بندرت دوستانی برای آن می یابیم.
در این تغییراتی که در جهان حاصل شده وبا رسیدن بسیاری از ملتها به آزادی خود با همکاری جامعه جهانی با انها، وبا همکاریهایی که بین سازمانهای سیاسی ملتهای تحت حاصل شده، ملت عرب احواز البته وملتهای تحت ستم دیگر در ایران توقع دارند تا ملتهای جهان ودولتهای بزرگی که به کمک دیگر ملتها شتافته وبه آنها در رسیدن به حقوقشان یاری دادند ونیز از دولتهای منطقه عربی واسلامی توقع داریم تا درکنار مبارزات بر حق ملتهای ما ایستاده وبه این ملتها کمک کنند تا از این محرومیت های طولانی که نزدیک به 90 سال طول کشیده کمک کنند. البته ما هیچ کشوری را برای وارد شدن در جنگ با ایران برای این هدف دعوت نمی نمائیم ولی از کشورهای بزرگ وکشورهای منطقه توقع داریم تا در کنار حقوق ملی ما بایستند.
ما احوازیها هم به تمام جهان اعلام می نمائیم که کشور آینده ما احواز که حتما با همت نیروهای مبارز ملتمان به استقلال خواهد رسید، در روابط آینده خود با جهانیان حتما روابط امروزه آنها را با مبارزات ملتمان در نظر خواهیم داشت وبه دوستان وپشتیبانان مبارزات احوازیها اولویتی اقتصادی وسیاسی خوهیم داد وهرگز به دوستان و پشتیبانان خود پشت نخواهیم داد.
[email protected]
ڕێکه‌و 2011-07-17 10:26:14
به‌شی ( وتار‌ )