لزوم طرح شعار استقلال در شرق کردستانلزوم طرح شعار استقلال در شرق کردستان
نویسندە ندا کردی :

زمانیکە سخن از نیاز و ا همیت استقلال کوردستان بە میان می آید ،بایستی ابتدا نظری بە حقوق اولیەوطبیعی هر انسانی داشته باشیم، از حقوق اولیه هر انسان وبە تبع آن هر ملتی حق تعیین سر نوشت است. همانطور کە همە میدانند، اعلامیه جهانی ‌حقوق بشر بر مبنای حقوق اولیە و طبیعی انسان ها تدوین یافتە است،پس ملت کوردهمانند همە ملتهای دنیا دارای همە حقوقی هستند کە در اعلامیە جهانی حقوق بشر آمدە است.
در عهد نامە ٤٢١ چهارم دسامبر ١٩٥٠ در مجمع عمومی سازمان ملل بە تحقق حق تعیین سر نوشت برای تمامی ملتها بە عنوان حق انسانی و اصولی اشاره شدە است و ٢ سال بعد در معاهدە ٥٤٥ سال ١٩٥٢مسئلە حق تعیین سر نوشت تمامی ملتها را در راستای تثبیت اصول عهدنامه بین المللی حقوق بشر بە تصویب رساندند و در سال ١٩٦٦ سازمان ملل ٢ قطعنامە رامبنی بر حق تعیین سرنوشت ملتها و تعیین سیستم سیاسی آزادانه و بهرە مندی اقتصادی از منابع خود بدون هیچ برنامە از پیش تعیین شدە ای بە تصویب رساند کە در سال ١٩٧٦ تمامی دولتها در برابر آن متعهد شدند.
همانطور اعلامیە جهانی سال ١٩٧٦ در الجزیرە دارای ٦ بند زیر می باشد :
١_ حق تعیین سرنوشت برای تمامی ملتها
٢_ احترام بە اصول هویت فرهنگی
٣_ حفظ سرزمین
٤_ حفظ ملتها در برابر هر گونه ظلم و تجاوز و نسل کشی
٥_ حق همیشگی رعایت حق تعیین سرنوشت
٦ _حق آزادی ملت ها از هر گونه ستم و تحت سلطە بودن

حال اگر ملتهایی بنا بە شرایط تاریخی ، مصلحتی یا بە اجبار و ستم بە دولتی یا ملت دیگر الحاق شدە است حق تعیین سرنوشت خود و کسب استقلال دوبارە خود را دارند،براین اساس هم اندیشی در موضوع استقلال کوردستان و سرنوشت ملت کورد نه گناه است و نە خیانت ونه تجاوز بە حقوق و آزادی های هیچ ملت دیگر و این مسئلە فقط بە ملت کورد مرتبط است و بس. حکومت ضد بشری جمهوری اسلامی ایران درطول سە دهە زمامداری تا بحال هیچ حقی برای ملت کورد قائل نبودە و هر روز تحت عنوان هایی چون "دشمنی با نظام و تمامیت ارضی کشور" ددمنشانه شهروندان کورد را بە پای چوبە های دار میفرستد؛ جالب اینجاست کە اپوزسیون مخالف حکومت کە خود را ازنخبگان و روشنفکران فارس و حامیان حقوق بشرمی خوانند، هم داعیە حفظ تمامیت ارضی سر میدهند وحقوق چندین ملت تحت ستم در ایران را انکار می کنندو در حالیکە قدرت را در دست نگرفتە اند خط و نشان برای مخالفان خود می کشندو اینگونه پایبند اعلامیه جهانی حقوق بشرند!
اکثر احزاب و سازمانهای شرق کوردستان سیستم فدرالی را برای شرق کوردستان پیشنهاد می کنند ، این در حالی است کە احزاب سراسری در هر کنفرانس و نشستی با صراحت اعلام میکنند کە فدرالیسم تمامیت ارضی ایران را بە مخاطرەمی اندازد چرا کەمعتقدند فدرالیسم مقدمە ایی است برای تجزیە ایران . ا سیستم فدرالی بالنفسە سیستمی پیشرفتە می باشد ،اما بنا بە دلایلی این سیستم برای شرق کوردستان و ایران مناسب نیست،اگر نگاهی اجمالی بە تاریخ کشورهایی کە سیستم فدرالی دارند بیندازیم ،خواهیم دید کە قبل از برقراری سیستم فدرال ،دموکراسی پیشرفتە ایی را تجربە کردەاند بە عبارت دیگر سیستم فدرالی ادمە روند طبیعی سیتم دموکراتیک است اما همچنان کە واضح است ،ایران در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود هیچ گاه سیستم دموکراتیک را تجربه نکردە است پس دشوارمی نمایدکە بدون تجربە دموکراسی واقعی ،سیستم فدرالی غربی را در ایران پیادە نمود.
بنابر این احتمال تشکیل سیستم فدرال پویا در ایران با توجە بە دلایلی کە در بالا اشارە شد بسیار دور از ذهن می نمایاند( البتە با فرض قبول این سیستم از طرف اپوزسیون ایرانی)،لذا واقعبینانە تر آن است کە ملت کوردو احزاب کوردی توان و انرژی خود را برروی گزینە ایی کە احتمال موفقیت آن بسیار نا چیز است بە هدر ندهند.
در پایان بە این نتیجە میرسیم کە زمان آن فرا رسیدە است کە همە احزاب و سازمانهای شرق کوردستان ، شعارفدرالی را کنار نهندو استقلال شرق کوردستان رابە عنوان شعار استراتژی خود بر گزینند. بر افراشتن این شعار، سبب ارتقا سطح آگاهی ملی شهروندان کوردنسبت بە حقوق بر حقە خودشان می شود وآنها را برای مبارزە ایی مداوم در جهت کسب حق تعیین سرنوشت خود ترغیب و تشویق می کند،همانطور کە میدانیم ایران کشوری چند ملیتی است و جدا از ملت کورد ،ملتهای تورک و عرب و بلوچ و ترکمن هم در آن زندگی میکنند،بدون تردید ملت کورد در بین ملتهای تحت ستم درتاریخ گذشتە و معاصر ایران پرچم دار میدان مبارزە برای آزادی و دموکراسی بودە است و جنبش آزادی خواهانه ملت کورد با شعار استقلال طلبی قطعا برروی ملتهای دیگر تحت ستم در ایران تاثیر بسزایی خواهد داشت.
یکی از دلایلی کە احزاب فدرال خواه و خودمختاری خواه شرق کوردستان مطرح می کنند این است کە فقط ملت کورد یک تنه نمی تواند رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی ایران را بە زانو در آورد، بلە این سخن منطقی است برای گذشته نەحال، چرا کە اکنون ملتهای تحت ستم در ایران هم پا بە عرصە گذاشتە اند و خواستار حقوق دموکراتیک و ملی خود هستند. بدون تردید با خواست استقلال خواهی همە ملتهای تحت ستم در ایران فشاری سنگین و مضاعف برروی رژیم جمهوری اسلامی ایران و ملت فرا دست فارس واردخواهد آمدو آنها را ناچار بە ترک ادامەاین ستم و بی عدالتی می کند. تازەترین نمونە استقلال طلبی در جهان معاصر استقلال جنوب سودان بعد از دهەها مبارزە و تلاش خلق سودان بر علیه ستم و استثمار رژیم دیکتاتور مرکزی سودان می باشد،ضروری است کە ملت کورد تجربە موفق و غنی جنوب سودان را مد نظر قرار دهد زیرا تشابهات بسیاری میان جنبش کورددر شرق کوردستان و جنبش ملی جنوب سودان دیدە میشود.اگر جنبش ملی و استقلال طلبانە جنوب سودان مورد مطالعە دقیق،موشکافانە وعلمی قرار گیرد،میتواند جنبش ملی کورد را در شرق کوردستان غنا بخشد و بە عنوان الگویی موفق در مبارزە با رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی از آن سود جوید. با تحولات گوناگون در خاورمیانە و اعتراضات ملتهادر کشورهای مختلف نسبت بە سر دمدارانشان، بی گمان مبارزات ملت کورد در فضایی بهتر از گزشتە قرار گرفتە است و اهمیت آن اینست کە آزمودە ها را دگر بار نیازماییم بلکە از آنها همچون نقاط با ارزش در تاریخ مبارزاتمان بهرە جوییم و با هم سویی خواستهایمان برای احقاق ‌حقوق ملت کوردبا هر دیدگاه فکری و عقیدتی یکصدا شویم.ڕێکه‌و 2011-09-02 07:34:39
به‌شی ( وتار‌ )