Friday 1st of July 2022

Kort om PSK s program:


psk

PSK er et ikkevoldelig, demokratisk parti som jobber for fred og menneskerettigheter. PSK er et parti for alle kurdere i Øst-Kurdistan som tror på et selvstendig Kurdistan, uavhengig av religion, ideologi og livssyn.

Kort om PSK s program: PSK er et ikkevoldelig, demokratisk parti som jobber for fred og menneskerettigheter. PSK er et parti for alle kurdere i Øst-Kurdistan som tror på et selvstendig Kurdistan, uavhengig av religion, ideologi og livssyn.PSK kjemper for at kurdernes skal få de rettigheter som finnes blant annet i FNs program og konvensjoner.Hovedmålet for PSK er å opprette en selvstendig stat i Øst-Kurdistan. PSK jobber for samarbeid mellom alle de kurdiske partiene i Øst-Kurdistan, og for å frigjøre det kurdiske folk fra det Iranske okkupasjonsregimet. PSK kjemper for rettighetene til kurderne, men også for fred og selvstendighet for alle andre minoriteter og folkeslag som bor i Kurdistan.PSK kjemper for kvinners rettigheter i Kurdistan. PSK prøver å lære folk om kvinnenes rettigheter ved hjelp av media, seminarer og konferanser og vil motarbeide alle former for kvinneundertrykkelse. PSKs strategiske mål er selvstendighet for Øst-Kurdistan. PSK har stor respekt for alle mennesker som kjemper for sine rettigheter, spesielt nasjoner og minoriteter i Iran som er underlagt det islamske regimet. PSK kjemper for å aktualisere kurdiske saker i verden. PSK vil redegjøre for Kurdistans geografiske beliggenhet og tilhørighet, og vise hvor det kurdiske folk utgjør et flertall.PSK har også som mål å støtte kurdiske flyktninger som er utenfor sitt hjemlands grenser. Vi ønsker å samarbeide med den europeiske flyktnings organisasjon, med FN og med de nasjonale etatene om å gi informasjon til kurdere som bor i disse landene. Dette for at de skal kunne integrere seg i samfunnene de lever i.PSK har respekt for og vil støtte andre folkegrupper i liknende situasjoner.PSK har nettside på kurdisk, engelsk, persisk. norsk<http://www.psk2006.org>VEDTEKTER1. Partiet heter Parti Serbesti Kurdistan (Kurdistans Selvstendighetsparti)2. Styre (Sentralkomiteen) velges ved et fritt og demokratisk valg, hvert 3 eller 4 år, etter de aktuelle behov, verdenspolitikken og utviklingen i vårt område.3. Leder velges blant medlemmene ved valg og etter framlegging av arbeidsplan for neste periode. 4. Partiets prinsipper er basert på det grunnlag som er fastlagt gjennom FNs konvensjon om de menneskelige rettigheter i 1952.5. PSK har også som mål å støtte kurdiske flyktninger som er utenfor sitt hjemlands grenser. Vi ønsker å samarbeide med den europeiske flyktnings organisasjon, med FN og med de nasjonale etatene om å gi informasjon til kurderne som bor i disse landene. Dette for at de skal kunne integrere seg i samfunnene de lever i.6. Partiet kjemper for et fritt Kurdistan i den østlige Kurdistan (under iransk okkupasjon)7. Partiet støtter kurdernes kamp for selvstendighet i alle deler av Kurdistan.8. Kurdistan er alle kurderes eiendom uansett grenser, men PSK kjemper hovedsaklig for frigjøring av det østlige Kurdistan.9. PSK kjemper for likestilling, kvinnerettigheter og barns rett til en sunn oppvekst, PSK kjemper dessuten mot alle ukulturer og mot religiøse krefter som vil diskriminere kvinner og utsette barn for lidelser.10. PSK definerer seg som et sentrumsparti, og vil ivareta flertallets interesser overfor mindretall.11. PSK vil først og fremst være en innenlands frihetsbevegelse, men vil også nødvendigvis legge vekt på diplomati i utlandet og gode kommunikasjon med den internasjonale verden.12. PSK, kjemper for anerkjennelse av rett en til asyl for kurdiske flyktninger fra okkupantenes brutale politikk. 13. PSK arbeider for økt politisk innflytelse for kurdernes ønske om et fritt Kurdistan.14. PSK vil at kurdere skal kunne avgjøre sin framtid gjennom en folkeavstemning.15. PSK tar i mot nye medlemmer som. a) ikke er ansett som kriminelle av folket. (narkotika, drap, ran, korrupsjon, og umenneskelige handlinger) b) ikke har gått over til fiendene eller har spionert for dem, c) aksepterer en prøve tid fra 3-6 mnd. d) tror på selvstendighet, e) ikke jobber for fundamentalistiske religiøse eller ikke religiøse interesser via PSK. f. holder partiers hemmeligheter skjult. g) betaler framtidige kontingenter• h) kommer med kritikk og forslag.16. PSK vil forhandle med de andre kurdiske politiske partier om en felles plattform for å oppnå kurdernes reelle selvstendighet.17. PSK er et ikkevoldelig part som vil forsvare seg mot fiendtlige angrep, men ikke gjennomføre militære aksjoner. PSK støtter demonstrasjoner og masseprotester.18. Kultur og språk er grunnlaget for kurdernes identitet og må beskyttes mot okkupantene politikk for assimilering og utryddelse.19. Kurdistan rommer minoriteter som azerier og noen persere, De har rett på lik behandling og til undervisning og studier på sitt eget språk, De skal kunne bruke sitt språk både offentlig og privat men hovedspråket skal være kurdisk.20. PSK ser på religion som en privatsak, og ønsker ikke at religion skal blandes inn i politikken.21. De geografiske grensene til Kurdistan avgjøres ved historiske observasjoner og etter avstemning blant innbyggerne i grenseområdene.22. PSK, kjemper mot spredning av narkotika og rusmidler som distribueres av Iranske myndigheter blant kurdiske ungdommer.23. PSK skal være et velferdsparti, og ikke akseptere privatisering av Kurdistans nasjonale ressurser og formue
photo
2010-06-01 18:03:15

Contact


 Emal: 

[email protected]

 

 Email:  
[email protected]

 

Telephone: 
004796693313

Pages


  1.  Contact
  2.  Logotype
  3. Serbesti newspaper
  4.  Our party offices
  5. Political program
  6. Our aims
  7.  Bawacani

Kurdistan independent party ©